Amsterdam, Watergraafsmeer KVK 75496976
info@kinderpraktijkaanzet.nl

Hoe wordt een mens zielsgelukkig?

(online) workshops & trainingen voor ouders & professionals

Hoe wordt een mens zielsgelukkig?

Ziel van de mens = een oorspronkelijk deel van alles dat leeft, een deel van het oorspronkelijke leven.

 

Zelf van de mens = Het mens-zijn, de innerlijke werkelijkheid van de ziel. Het zelf van de mens komt vanuit de ziel tot verwerkelijking.

 

Ik van de mens = Het mens-doen, de uiterlijke vorm, gedrag en uiting van het zelf. De ik wordt opgebouwd zodat de mens zich tot zichzelf, tot anderen en tot de wereld kan verhouden.

De ziel (in optima forma) is willekeurig, uitwisselend, dynamisch en creatief. Dat zorgt ervoor dat wij nieuwsgierig, minnelijk, voortbewegend en vernieuwend kunnen leven.

Het zelf (in optima forma) is speels, wijs, genadig en bewust. Dat zorgt ervoor dat wij vrolijk, verantwoordelijk, vredig en vrij kunnen leven.

Het ik (in optima forma) is naïef, onvolledig, assertief en dienstbaar. Dat zorgt ervoor dat wij onbevangen, toegankelijk, stabiel en rijk kunnen leven.

De ziel, het zelf en de ik kunnen zich zowel tonen in kracht als in zwakte. Zwakte en kracht worden geactiveerd en gestimuleerd onder invloed van buiten, door interactie met anderen en de wereld.

Ziel

Nieuwgierige (kracht) <–> Dwalende (zwakte)

Liefhebber (kracht) <–> Aandachttrekker (zwakte)

Beweger (kracht) <–> Crimineel (zwakte)

Creatieveling (kracht) <–> Perfectionist (zwakte)

Zelf

Speelse (kracht) <–> Oppervlakkige (zwakte)

Wijze (kracht) <–> Betweter (zwakte)

Genadige (kracht) <–> Tiran (zwakte)

Bewuste (kracht) <–> Bedrieger (zwakte)

Ik

Naïeve (kracht) <–> Slachtoffer (zwakte)

Onvolledige (kracht) <–> Afhankelijke (zwakte)

Assertieve (kracht) <–> Agressieve (zwakte)

Dienstbare (kracht) <–> Slaaf (zwakte)

Elk mensenkind wordt geboren met instrumenten om de ziel, het zelf en de ik in optima forma te krijgen en houden. Elk kind beschikt van meet af aan over:

  • een eigen instinct, om de ziel (het leven) intact te houden
  • een eigen intuïtie, om de naïeve ik te dienen
  • een eigen hoofd, om de nieuwsgierige ziel te dienen
  • een eigen hart, om de liefhebbende ziel te dienen
  • eigen handen (ledematen) om het speelse zelf te dienen
  • eigen zintuigen, om de onvolledige ik te dienen
  • eigen aandacht, om de wijze zelf te dienen.

Ondanks dat we van nature over deze eigen instrumenten beschikken, hebben wij – willen we overleven – tijdens het opgroeien hulp van anderen nodig. Toch, ook als we groot gegroeid zijn, willen wij niet leven zonder anderen in onze omgeving. Om aan het leven inhoud te geven, hebben wij gedurende ons hele leven anderen om ons heen nodig, die met ons het leven uitwisselen. Voorouders, ouders, experts en vrienden. En het liefst in een meest ideale vorm!

Want een ideale voorouder beschikt over geruststellende levenservaring. Een ideale voorouder weet onze kracht te activeren simpelweg door neutraal op elk van onze zwakten af te stemmen en onvoorwaardelijk in elk van onze krachten te geloven. Een ideale voorouder weet bovendien optimaal het eigen instinct te hanteren.

Ideale ouders beschikken over moed en compassie. Zij weten hoe zij het leven kunnen trotseren en doseren. Zij staan ten alle tijden achter ons, wanneer we dat nodig hebben. Een ideale ouder weet bovendien optimaal het eigen hoofd en het eigen hart te hanteren.

Ideale experts verstaan de kunst van beweging en vernieuwing en dagen ons uit, terwijl zij ons tegelijkertijd bescherming en ruimte bieden. Een ideale expert weet bovendien optimaal de eigen intuïtie en de eigen zintuigen te hanteren.

Ideale vrienden staan naast ons en delen graag in gelijkwaardigheid hun speelsheid en eigen wijsheid. Ideale vrienden stimuleren over en weer genade en bewustzijn. Zij kunnen zich moeiteloos inleven in onze beleving. Een ideale vriend weet bovendien optimaal de eigen handen en de eigen aandacht te hanteren, zodat het anderen niet onnodig schaadt.

Om onze ziel onbeschadigd te houden, hebben we een ideale voorouder nodig die ons verlangen naar verwondering en intimiteit telkens weet te activeren. Die, telkens waar dat nodig is, onze innerlijke dynamische kracht en creativiteit weet wakker te maken. Een ideale voorouder helpt ons te herinneren dat de mogelijkheid van beweging of vernieuwing er altijd is, zodat de pijn van het leven te verdragen is. Een ideale voorouder aanvaardt de werkelijkheid voor wat het is, want weet uit ervaring dat alles altijd op het kloppende moment gebeurt, dat alles altijd in beweging is, zich zo weer kan keren en dat waar zwakte is, kracht altijd om de hoek zit.

Om een ik te bouwen dat dienstbaar is aan de ziel en congruent is aan het zelf zijn ideale ouders nodig. Een ouder die het naïeve en onvolledige kind helpt om het leven te trotseren, totdat het dat zelf kan. En een ouder die zorg en voeding biedt aan dit kind en die zorg en voeding liefdevol weet te doseren. Niet minder en ook niet meer dan het kind nodig heeft. Ideale ouders helpen de kwaliteiten moed en compassie te integreren door telkens en onvoorwaardelijk, waar dat nodig is, bemoediging en compassie te bieden. Om ons in de buitenwereld te kunnen bewegen hebben wij moed en compassie nodig, zodat we alles wat er vanuit die buitenwereld op ons afkomt kunnen trotseren en gedoseerd tot ons kunnen nemen. Wanneer de bouw van ons ik stagneert of gebrekkig is, hebben we bovendien ideale experts nodig, die voortbeweging en vernieuwing kunnen prikkelen en die ons integer en innovatief kunnen uitdagen, binnen een beschermende en ruimte biedende omgeving.  

Om het zelf te verwerkelijken hebben wij ideale vrienden nodig. Ons speelse zelf wil plezier maken en ons (eigen)wijze zelf wil informatie verkrijgen. Ideale vrienden gunnen ons dat extra plezier en die extra informatie. Zij staan bovendien naast ons wanneer wij extra geduld kunnen gebruiken, omdat aan het plezier maken soms noodgedwongen grenzen zitten. En zij stimuleren ons bewust te  worden, zodat we de informatie die tot ons komt ook tot zinvolle inzichten willen gaan verwerken. De interactie in een ideale vriendschap stimuleert de interactie tussen ons speelse zelf en onze geduldige zelf. En de synergie die tussen gelijkwaardige vrienden kan ontstaan, zal de synergie bevorderen tussen onze (eigen)wijze zelf en ons bewuste zelf. Op die manier zullen we steeds meer grip en keuzevrijheid gaan ervaren en kunnen we volledig tot bloei komen.

Met ideale anderen om ons heen zullen de vier kwaliteiten van onze ziel samensmelten tot een flexibele en scheppende bron van verwondering en liefde. De vier kwaliteiten van ons zelf zullen samensmelten tot een innerlijke beleving van vrijheid, blijheid, vrede en verantwoordelijkheid. En de vier kwaliteiten van ons ik zullen samensmelten tot een persoon die zich integer, stabiel, levenslustig en met realiteitszin toont aan de wereld en die expressie weet te geven aan de eigen kwaliteiten.

Zo worden we zelf een ideale ander. Een mens die met hart en ziel zelf wil, kan en gaat bijdragen aan het optimaal tot bloei komen van zichzelf en daarom ook van anderen. Weliswaar een gebrekkig mens, maar wel één die met een ideale voorouder, een ideale expert, een ideale ouder en een ideale vriend in zich leeft èn deze doorgeeft. En zo het leven (van zichzelf en anderen) betekenis biedt.

Zo’n mens zal zielsgelukkig zijn.